ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

|  ข  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Published On  12.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

ขาย

หมายความว่า จำหน่าย จ่าย โอนสินค้า ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่ และให้หมายความถึง
- สัญญาให้เช่าซื้อสินค้า สัญญาซื้อขายผ่อนชำระ
- ส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนเพื่อขาย
- ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
- นำสินค้าไปใช้ไม่ว่าประการใดๆ เว้นแต่การนำสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีดำหนด
- มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ (เพราะสินค้าที่ขาดไปจากรายงานสินค้าถือว่าได้ขายไปจึงต้องเสีย vat แต่ถ้าขาดไปเพราะภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ก็ไม่ต้องเสีย vat)
- มีสินค้าคงเหลือและหรือทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการมีไว้ในการประกอบกิจการ ณ วันเลิกประกอบกิจการ แต่ไม่รวมถึงสินค้าคงเหลือและหรือทรัพย์สินดังกล่าวของผู้ประกอบการซึ่งได้ควบเข้ากันหรือได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน