ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  12.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Browser

โปรแกรมเบราเซอร์, โปรแกรมระบบงานที่ใช้เพื่อค้นหาทรัพยากรต่าง ๆในอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ให้คุณเดินทางจากโหนดหนึ่งไปยังอีกโหนดหนึ่งโดยไม่ต้องสนใจรายละเอียดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อระหว่างโหนดหรือวิธีการเฉพาะที่จะเข้าไปใช้โหนดเหล่านั้นและนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อความภาพกราฟิก เสียงหรือภาพเคลื่อนไหวในเอกสารบนจอภาพ
[ที่มา : www.gooab.net]