ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H |  I  | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I

Published On  12.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Intrusion Detection System

เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์เหตุการณ์ผิดปกติจากการใช้งานบนระบบ เครือข่ายที่คาดว่าจะเป็นอันตราย เช่น การพยายามโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์จากเครือข่ายภายนอก โดยเมื่อระบบมีการตรวจพบเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นแล้วจะทำการแจ้งเตือนไปยัง ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบปัญหาอย่างละเอียดต่อไป
[ที่มา : http://www.webopedia.com/TERM/I/intrusion_detection_system.html]