ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  12.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

BYOD

ย่อมาจาก Bring Your Own Device เป็นคำที่ใช้เรียกลักษณะการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัว เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค มาใช้ในสำนักงาน โดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีความสามารถในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายของสำนัก งาน ซึ่งอาจทำให้สามารถเข้าถึงระบบงานหรือข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานได้ด้วย ในบางสำนักงานที่อนุญาตให้พนักงานนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ใน สำนักงาน อาจจำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากการเข้า ใช้งานในลักษณะนี้ เช่น มีแนวทางการตรวจสอบซอฟต์แวร์อันตรายที่ติดตั้งภายในอุปกรณ์ดังกล่าว หรือการจำกัดไม่ให้อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเข้าถึงระบบหลักที่สำคัญของสำนัก งานได้ โดยในบางสำนักงานอาจใช้คำว่า BYOD เป็นชื่อนโยบายการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในสำนักงานด้วย
[ที่มา : http://www.webopedia.com/TERM/B/BYOD.html]