ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |  Q  | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Q

Published On  12.09.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

Quantitative Risk Analysis Method

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ จะใช้ค่าตัวเลขเพื่อกำหนดผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น บันทึกที่จัดเก็บไว้ ผลการดำเนินงานในอดีต ข้อมูลสถิติต่างๆ ผลการทดสอบ หรือแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมนั้นๆ วิธีนี้มักใช้กับการประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรมกี่ยวกับการทหาร นิวเคลียร์ เคมี การเงิน เป็นต้น หลายหน่วยงานมักใช้ข้อมูลตัวเลขด้านการเงินเป็นตัวแทนในการวิเคราะห์ความเสี่ยง