ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

Published On  12.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Semiquantitative Risk Analysis Method

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงกึ่งปริมาณ จะมีการใช้คำอธิบายระดับความเสี่ยงควบคู่กับการให้ค่าความเสี่ยงเป็นตัวเลข ซึ่งวิธีนี้มักจะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถหาระดับความเสี่ยงเชิงปริมาณได้ หรือต้องการที่จะลดการคาดคะเนความเสี่ยงที่ขึ้นอยู่กับผู้ประเมิน (Subjectivity) ให้น้อยลง