ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |  Q  | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Q

Published On  12.09.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

Qualitative Risk Analysis Method

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ โดยมีการใช้คำอธิบายเพื่อแบ่งระดับของผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เพื่อนำมากำหนดระดับความเสี่ยงในลำดับถัดไป วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและนิยมใช้งาน ตัวอย่างระดับความเสี่ยง เช่น High, Medium, Low เป็นต้น