ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  12.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Autorun

เป็นคุณสมบัติในระบบปฏิบัติการ Windows ที่จะทำหน้าที่ประมวลผลโปรแกรมโดยอัตโนมัติเมื่อใส่แผ่น CD/DVD หรือเมื่อมีการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนของไดรฟ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในระบบ เช่น USB Drive หรือ Network Drive การทำงานของระบบ Autorun จะอ่านข้อมูลในไฟล์ชื่อ autorun.inf ที่อยู่ในพาธแรกสุดของไดรฟ์ โดยไฟล์ดังกล่าวนี้จะเป็นไฟล์ข้อความธรรมดาที่ใช้ระบุการทำงานของระบบ Autorun เช่น เปลี่ยนรูปไอคอนของไดรฟ์ เพิ่มเมนูเมื่อคลิกขวาที่ไอคอนของไดรฟ์ หรือสั่งให้โปรแกรมที่กำหนดเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ เป็นต้น ในช่วงที่ผ่านมา ผู้พัฒนาโปรแกรมไม่พึงประสงค์หลายราย ใช้ความสามารถ Autorun ในการแพร่กระจายมัลแวร์ผ่าน USB Drive ปัจจุบันบริษัท Microsoft ได้แก้ไขช่องโหว่โดยปิดการทำงานของระบบ Autorun ใน USB Drive แล้ว
[ที่มา : http://searchwinit.techtarget.com/definition/AutoRun]