ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L |  M  | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M

Published On  11.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Monopolistic competition

คือ ตลาดแบบหนึ่งที่มีทั้งลักษณะของการแข่งขันและการผูกขาดปรากฏอยู่ ลักษณะที่ส่อแสดงถึงการแข่งขันได้แก่ การมีผู้ผลิตเป็นจำนวนมากและเข้าออกจากตลาดได้ง่าย ส่วนลักษณะที่แสดงถึงการผูกขาดที่มีอยู่บ้าง คือ สินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ดังนั้น จึงทำให้ผู้บริโภคบางรายมีความนิยมชมชอบสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษ ทำให้ผู้ผลิตรายนั้นมีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าได้ในระดับหนึ่ง ตัวอย่างของสินค้าและบริการที่จัดอยู่ในตลาดประเภทนี้ ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องเรือน สำนักงานทนายความ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย เป็นต้น
 
[ที่มา : http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/index.php?option=com_content&task=view&id=386&Itemid=142]