ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D |  E  | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E

Published On  11.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

e-Dividend

คือ บริการโอนเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการรับเงินปันผล/ ดอกเบี้ยจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเดิมจะได้รับเงินปันผล/ดอกเบี้ยในรูปแบบเช็ค

[ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด http://www.tsd.co.th/th/service/edividend.html]