ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  14.08.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Authorization

Authorization
หมายถึงการตรวจสอบสิทธิ เช่น ตรวจสอบสิทธิว่าสามารถเข้าถึงระบบงานใดได้บ้าง เข้าถึงข้อมูลใดได้บ้าง และอาจหมายความรวมถึงตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่ทางกายภาพด้วย  ตัวอย่างการใช้งานเช่น
1. ถ้า login เข้าเว็บบอร์ดด้วย account ระดับ admin สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ได้ ขั้นตอนการกำหนดสิทธิให้ account ที่ login เข้ามาด้วยระดับ admin สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เรียกว่า authorization
2. ในงานคอนเสริ์ต ผู้ที่มีป้ายคล้องคอผู้สื่อข่าวเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าไปที่บริเวณหลังเวทีได้ ขั้นตอนการอนุญาตให้ผู้ที่คล้องบัตรผู้สื่อข่าวเข้าถึงพื้นที่หลังเวทีได้ เรียกว่า Authorization