ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H |  I  | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I

Published On  14.08.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Identification

Identification
หมายถึงการระบุตัวตน เป็นสิ่งของ หรือข้อมูล ที่ทำให้สามารถแยกแยะ หรือระบุได้คนคนนั้นเป็นใคร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล รูปร่างหน้าตา รอยตำหนิ เป็นต้น