ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  31.07.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

auto answer

คุณสมบัติของโมเด็มที่สามารถทำหน้าที่รับโทรศัพท์และสร้างการเชื่อมต่อกับผู้เรียกต้นทาง
[ที่มา : www.gooab.net]