ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  31.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

analog-to-digital converter

ใช้คำย่อว่า ADC หรือ A-D converter, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล เมื่อสัญญาณแอนะล็อกแปลงเป็นดิจิตอลแล้วจึงส่งมาให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล วิเคราะห์ แสดงผล และส่งข้อมูลได้ประเด็นสำคัญของตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิตอล คือปริมาณข้อมูลดิจิตอลที่ได้มาจากสัญญาณแอนะล็อก ความถูกต้องของการแปลงสัญญาณนี้ขึ้นกับความถี่ในการสุ่มจับข้อมูลแอนะล็อกแต่ละครั้งและข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้แผ่นวงจรเสียงที่ทันสมัยสามารถสุ่มจับข้อมูลและเล่นย้อนกลับได้ที่ความถี่ 44.1 กิโลเฮิรตซ์ โดยใช้ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิตอลขนาด 16 บิต
[ที่มา : www.gooab.net]