ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Analog

แอนะล็อก, การที่อุปกรณ์ใดก็ตามแสดงค่าที่เปลี่ยนไปตามคุณสมบัติทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้เช่น แรงดันไฟฟ้าในวงจร แรงดันของการไหล ระดับของเหลว เป็นต้นอุปกรณ์แอนะล็อกจะเก็บค่าต่าง ๆ ที่อยู่ในช่วงนั้นตรงข้ามกับอุปกรณ์ดิจิตอลที่จัดการกับค่าตายตัว เช่น เทอร์โมมิเตอร์ปรอทธรรมดาเป็นอุปกรณ์แอนะล็อก แสดงผลต่อเนื่องตามช่วงของปรอทต่างจากเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลที่จะแสดงอุณหภูมิได้เพียงครั้งละค่าเดียวตามจังหวะเวลาที่วัดค่า
[ที่มา : www.gooab.net]