ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

ADSL

ย่อมาจาก Asymmetric Digital Subscriber Line, เทคโนโลยีที่ใช้ส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านสายโทรศัพท์ด้วยความเร็วสูง
[ที่มา : วิชาการดอทคอม www.vcharkarn.com]