ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  31.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

address

แอดเดรส, ตำแหน่งที่อยู่, การอ้างหรือจัดการกับตำแหน่งต่าง ๆ บนอุปกรณ์เก็บข้อมูล, ตำแหน่งในหน่วยความจำหรือดิสก์ซึ่งมีข้อมูลเก็บอยู่โดยที่หน่วยความจำจะมีตำแหน่งกำกับทุกไบต์ขณะที่บนดิสก์จะมีตำแหน่งกับกับทุกเซกเตอร์
[ที่มา : www.gooab.net]