ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

account

แอกเคานต์, บัญชีผู้ใช้ซึ่งใช้เก็บข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้และเจ้าของบัญชีจะมีสิทธิ์ใช้บริการได้ตามที่กำหนด, บัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตผู้ดูแลเครื่องจะจัดเตรียมบัญชีให้กับผู้ใช้ระบบ ซึ่งประกอบด้วยชื่อบัญชี (user name) รหัสผ่าน (password) และเนื้อที่ดิสก์สำหรับใช้เป็นที่เก็บข้อมูล
[ที่มา : www.gooab.net]