ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L |  M  | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M

Published On  31.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

MTEF

(Medium Term Expenditure Framework : MTEF) / MTEF คือ กรอบที่เชื่อมการตัดสินใจการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเข้ากับกลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากรระยะปานกลาง (สำนักงานงบประมาณ ,2542:103) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ กระบวนการที่ช่วยให้ระบวนการวางแผนการใช้จ่าย(Financial Planning) ของภาครัฐและการวางแผนในระยะปานกลาง
[ที่มา : www.fin.in.th]