ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D |  E  | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E

Published On  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

E-Budgeting

หมายถึง กระบวนการจัดสรรงบประมาณ โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาทำให้กระบวนการงบประมาณ ทั้งการอนุมัติ เบิกจ่าย รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและข้อมูลส่วนราชการ มีความสะดวกรวดเร็ว คล่องตัว ที่สำคัญมีความโปร่งใส
[ที่มา : www.fin.in.th]