ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Analysis

(การวิเคราะห์) หมายถึง การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูล เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล การวิเคราะห์มักเกี่ยวข้องกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
[ที่มา : “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award :PMQA) โดย ก.พ.ร.]