ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  R  | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R

Published On  30.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

RPO

Recovery Point Objective) จุดเป้าหมายเวลาที่ข้อมูลจะได้ได้รับการกู้กลับคืนมา เพื่อให้กิจกรรมเดินหน้าต่อไปได้ หรือ สามารถยอมรับการสูญหายของข้อมูลได้เท่าไหร่