ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  30.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

ARP

ย่อมาจาก Address Resolution Protocol เป็นโพรโทคอลที่ใช้ในการค้นหา MAC Address ของอุปกรณ์จาก IP Address การทำงานของ ARP หากมีเครื่องในเครือข่ายต้องการติดต่อกับเครื่องอื่น โดยทราบแค่ IP Address แต่ไม่ทราบ MAC Address ของเครื่องปลายทาง เครื่องที่ต้องการติดต่อก็จะส่ง ARP Request แบบ Broadcast ออกไปในเครือข่าย เพื่อสอบถามว่าเครื่องที่มี IP ดังกล่าวมี MAC Address เป็นอะไร พอเครื่องที่มี IP ตรงกับที่ระบุได้รับ ARP Request ก็จะส่ง ARP Reply (หรือ ARP Response) ตอบ MAC Address ของตัวเองกลับไป
[ที่มา : http://www.tildefrugal.net/tech/arp.php]