ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L |  M  | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M

Published On  30.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

MAC

ย่อมาจาก Media Access Control คือค่าที่ใช้ในการอ้างอิงอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่าย ซึ่งค่าเหล่านี้จะถูกกำหนดมาตั้งแต่โรงงานที่ผลิต และในทางทฤษฎีแล้วในแต่ละอุปกรณ์จะต้องมีค่า MAC Address ไม่ซ้ำกัน ค่า MAC Address จะประกอบด้วยตัวเลขฐาน 16 จำนวน 6 ชุด แบ่งตามเครื่องหมาย - หรือ : เช่น 01-23-45-67-89-ab หรือ 01:23:45:67:89:ab
[ที่มา : http://compnetworking.about.com/od/networkprotocolsip/l/aa062202a.htm]