ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D |  E  | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E

Published On  23.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

e-Agriculture

การพัฒนาสังคมเกษตรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในประเทศไทยได้เริ่มจากภาครัฐที่ให้บริการข้อมูลความรู้ สาระประโยชน์และการบริการเบื้องต้นด้านการเกษตรกรรมแก่ผู้มีอาชีพผ่านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
[ที่มา : http://www.un-gaid.org/en/node/169 
http://www.teleomjournal.net/index.php?option=com_content&task=view&id=531&Itemid=14]