ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDPublished On  06.02.2015 (9 ปีที่ผ่านมา) | Modified Date 18.10.2018 | Total Access: 5829

บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์


การสมัครใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

เป็นการให้ผู้ขอใช้บริการ (ในที่นี้คือ Subordinate CA) ทำการยื่นหลักฐานต่างๆ ในการลงทะเบียนขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผ่านการตรวจสอบจาก Thailand NRCA ต่อไป

แบบฟอร์มและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง :

  1. แบบคำขอใบรับรองสำหรับผู้ใช้บริการ
  2. หลักฐานการสมัคร ตัวอย่างเช่น
    • หนังสือบริคณห์สนธิ/ หนังสือรับรองการจัดตั้งองค์กร
    • หนังสือแต่งตั้งผู้ดำเนินการแทนองค์กร รับรองโดยผู้มีอำนาจลงนาม
    • แนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) เป็นต้น

รูปแบบการให้บริการ:

ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอฯ ผ่านเว็บไซต์ของ Thailand NRCA เพื่อกรอกรายละเอียดต่างๆ จากนั้นให้นำแบบคำขอพร้อมหลักฐานต่างๆ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน (Registration Authority: RA) ของ Thailand NRCA เพื่อตรวจสอบและอนุมัติแบบคำขอดังกล่าว

กระบวนการทำงาน :

หมายเหตุ : รายละเอียดดังกล่าวเป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งจะมีการปรับแก้โดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป