ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDPublished On  04.07.2017 (2 ปีที่ผ่านมา) | Modified Date 12.10.2017

รายการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์


ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority)

ผู้ให้บริการ
วันเริ่มใช้งาน
วันหมดอายุ
ดาวน์โหลด
‎27 มีนาคม 2556
27 มีนาคม 2579
Thumbprint Algorithm: SHA1
Thumbprint: ‎66 f2 dc fb 3f 81 4d de e9 b3 20 6f 11 de fe 1b fb df e1 32 
Subject key identifier: 7f 23 76 b7 83 2a 71 f7 2c d1 88 0f dd 4c 5f 32 0a 68 bb 7f 

 

ใบรับรองภายใต้ Thailand NRCA (Subordinate Certification Authority)
Thai Digital ID CA G2

ผู้ให้บริการ
วันเริ่มใช้งาน
วันหมดอายุ
ดาวน์โหลด
‎24 ‎กันยายน ‎2557
‎24 ‎กันยายน ‎2576
Thumbprint Algorithm: SHA1
Thumbprint: ‎‎‎‎ce ba f2 83 9f 10 9d bb a2 87 67 86 9a f5 d8 bf 8d 73 f4 7f‎‎ 
Subject key identifier: 5b 51 43 48 3a 3a 84 d3 49 0b 36 d7 67 f9 d9 1e 22 65 9e 7c 

 


ใบรับรองภายใต้ Thailand NRCA (Subordinate Certification Authority)
Thai Digital ID CA G3

ผู้ให้บริการ
วันเริ่มใช้งาน
วันหมดอายุ
ดาวน์โหลด
‎19 ‎สิงหาคม ‎2559
‎19 ‎สิงหาคม ‎2577
Thumbprint Algorithm: SHA1
Thumbprint: ‎‎‎‎‎ff d9 58 8f 33 06 bd b9 32 96 fa 33 58 e1 0a 92 23 ef b6 56 
Subject key identifier: 47 7c 0b 4b 10 17 e2 7d 80 91 d5 c1 40 aa 53 0b 28 b7 2f 48