ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDPublished On  04.07.2017 (7 ปีที่ผ่านมา) | Modified Date 22.08.2017

บริการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์


การขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

เป็นการยกเลิกการใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก กุญแจส่วนตัวของผู้ใช้บริการเสียหาย ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับรอง หรือยุติการให้บริการ เป็นต้น

รูปแบบการให้บริการ :

ผู้ใช้บริการจะดำเนินการขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเจ้าหน้าที่ของ Thailand NRCA ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ขอเพิกถอนให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงดำเนินการเพิกถอนใบรับรองต่อไป หลังจากนั้น Thailand NRCA จะดำเนินการสร้างรายการเพิกถอนใบรับรอง (CRL) เพื่อเผยแพร่ต่อไป
 

 

กระบวนการทำงาน :

หมายเหตุ : รายละเอียดดังกล่าวเป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งจะมีการปรับแก้โดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป