ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND • การสัมมนา workshop โครงการ e-Tax Invoice by Email
 • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับ 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการตอบแบบสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
 • เอกสารนำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ดาวน์โหลดรายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558
 • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
 • Thaiemarket
 • ธุรกรรมปลอดภัย
 • Soft Infrastructure
 • Indicator
 • Enabling digital economy
 • ประกาศ Certificate Policy (CP) และ Certificate Practice Statement (CPS) version 4.0
ด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งครอบคลุมการทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งในภาคธุรกิจ และการให้บริการของรัฐในงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการทำธุรกรรมในส่วนของประชาชนหรือผู้บริโภค มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน แต่การติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์เพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ก็มีประเด็นความเชื่อมั่นว่าบุคคล เว็บไซต์ เครื่องให้บริการ (เชิร์ฟเวอร์/server) หรืออุปกรณ์หนึ่งอุปกรณ์ใด หรือระบบสารสนเทศระบบหนึ่งระบบใด หรือเอนทิตี (Entity)หนึ่งเอนทิตีใดนั้น เป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งนั้นจริง จึงเป็นที่มาของการพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐา [Read More...]
MDE
ThaiCERT
ETDA
Thailand PKI