ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D |  E  | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E

Published On  20.05.2014 (9 ปีที่ผ่านมา)

ETSI

ETSI : European Telecommunication Standards Institute เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานด้านโทรคมนาคมในยุโรป องค์กรนี้ได้ออกมาตรฐานที่สำคัญเช่นมาตรฐานในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (Advanced Electronic Signature) ที่เป็นที่แพร่หลายและใช้กันในหลายประเทศทั่วโลก