ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |  ด  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Published On  16.07.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

โดยสุจริต

 

คือ การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีสิทธิตามกฎหมาย หรือกระทำตามทำนองคลองธรรมหรือประเพณีปฎิบัติ
ตัวอย่างเช่น  ช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แจ้งให้เจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ทราบก่อนว่า 
ตนจะทำการเข้าถึง (access) ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อทำการสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ (backup) ไว้ก่อนทำการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อไม่ให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวหายจากการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นนี้ 
การสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ (backup) นั้นช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์มิได้มีเจตนาที่จะนำไปใช้เพื่อหาประโยชน์ใด ๆ แต่เป็นการสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ (backup) เพื่อมิให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหายเท่านั้น ดังนี้ 
การกระทำของช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึง (access) และสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ (backup) ของลูกค้าถือว่าเป็นการกระทำโดยสุจริตแล้ว