ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H |  I  | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I

Published On  21.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

Information security standard

Information security standard เป็นมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ประกอบด้วย การจัดการเรื่องความปลอดภัย (Security Administration) การควบคุมรหัสประจำตัว-สิทธิการใช้งาน (User ID and Authorization) การควบคุมความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบงานต่างๆ เครื่อข่าย จากมัลแวร์ เป็นต้น