ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |  W  | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

W

Published On  21.01.2013 (8 ปีที่ผ่านมา)

WYSIWYG

WYSIWYG ย่อมาจาก What You See Is What You Get หมายถึงโปรแกรมหรือ editor ที่รองรับให้นักพัฒนาโปรแกรมเห็นว่าขณะแก้ไขและเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วมีหน้าตาและรูปแบบเดียวกัน WYSIWYG editor เป็นจริงครั้งแรกกับโปรแกรมประมวลผลคำเรียกว่า Bravo คิดค้นโดย Charles Simonyi ที่ Xerox Palo Alto Research Center ในทศวรรษ 1970 กลายมาเป็นพื้นฐานงานของ Simonyi ที่ Microsoft และปฏิรูปเป็นโปรแกรมประยุกต์ WYSIWYG ชื่อ Word และ Excel หรือ HTML WYSIWYG editor เช่น FrontPage ของ Microsoft หรือ PageMill ของ Adobe