ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H |  I  | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I

Published On  27.12.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

Interactivity

Interactivity


Interactivity การโต้ตอบหรือการปฏิสัมพันธ์ คือ กระบวนการที่มีความสำคัญมากในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับลูกค้าให้ดีขึ้น


Tan and Wei, 2006