ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H |  I  | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I

Published On  25.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

IaaS(Infrastructure as a service)

รูปแบบของการจัดหาอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานภายในสำนักงานด้วยการจัดจ้างจากภายนอก (outsource) อันได้แก่ storage, hardware, servers และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ network ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตั้ง ดำเนินการ และบำรุงรักษา ผู้ใช้บริการเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายครั้งต่อการใช้บริการ