ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D |  E  | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E

Published On  11.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

e-Express

หรือระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของเร่งด่วน เป็นระบบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเร่งด่วนแบบไร้เอกสาร (Papeless) เป็นส่วนหนึ่งของระบบพิธีการศุลกากรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลการตรวจปล่อยสินค้าทำให้ผู้นำเข้า-ส่งออกสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยเวลาอันสั้นและทำให้การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการสถติสามารถกำเนินการได้ในเวลาอันรวดเร็วและแม่นยำ
 
[ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย http://www.ktradeclub.com]