ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D |  E  | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E

Published On  11.09.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

e-Studentloan

หรือการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นการสร้างฐานข้อมูลสำหรับการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่สามารถใช้ร่วมกันระหว่าง กองทุนฯ และธนาคารกรุงไทย ผ่านทางเครือข่าย internet และเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ยืมได้รับเงินกู้ยืมเร็วขึ้น 
ที่มา : กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
[http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-16-10/item/12170-.html]