ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |  W  | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

W

Published On  23.07.2012 (8 ปีที่ผ่านมา)

Web accessibility standard

เป็นแนวทางในการสร้างเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยผู้ใช้ใดๆ โดยอุปกรณ์ใดๆ ไม่เว้นแม้แต่เว็บเบราเซอร์ และไม่มีข้อจำกัดด้านความพิการของร่างกาย เช่น ความพิการในด้านการมองเห็น หรือด้านการได้ยิน เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ จะสังเกตได้จากสัญลักษณ์กำกับที่ส่วนท้ายของหน้าเว็บนั้นๆ ซึ่งเป็นการแสดงให้ทราบว่าได้ผ่านการตรวจสอบความสามาถในการเข้าถึงข้อมูลได้ ตามแนวทางมาตรฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ที่เรียกว่า Web content accessibility guideline 1.0 หรือ WCAG 1.0 ซึ่งเป็นมาตรฐานขององค์กร World Wide Web Consortium (W3C)
[ที่มา : http://th.wikipedia.ort/wiki/web_accessibility ,http://www.rd.go.th/accessibility/32523.0.html]