ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDPublished On  05.09.2013 (7 ปีที่ผ่านมา) | Modified Date 04.03.2017 | Total Access: 391

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์


การพัฒนาโครงสร้างผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

ภาพหมู่หลัง ลงนาม MOU เสร็จ

          ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นางสุรางคณา วายุภาพ กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์หรือ Thailand NRCA (Thailand National Root Certification Authority) ในหัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย สานความร่วมมือกับหน่วยงานระดับประเทศนำโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด เพื่อยกระดับการให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความมั่นคงปลอดภัยอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย Thailand NRCA จะทำหน้าที่เป็น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมมิใช่แต่เพียงการซื้อขายหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังรวมไปถึงการให้บริการของรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริการด้านระบบ National Single Window ของระบบ e-Logistics และการให้บริการด้านสาธารณสุขทางออนไลน์ในระดับชาติ  

ผู้เข้าร่วมลงนาม MOU

          ในระดับอาเซียน ได้มีการรับรองแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน 2015 หรือ ASEAN ICT Master Plan 2015 ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์และการดำเนินงานความร่วมมือด้านไอซีทีในกรอบอาเซียน ระยะ 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 ซึ่ง Thailand NRCA จะมีบทบาทเป็นศูนย์กลางที่สร้างความเชื่อมั่นในการเชื่อมโยงระบบกับต่างประเทศ สอดคล้องกับ ASEAN ICT Master Plan 2015 ภายใต้ข้อริเริ่มที่ 2.4 เรื่องเสริมสร้างความเชื่อมั่น และแผนงานย่อย 2.4.1 เรื่องการส่งเสริมการทำธุรกรรมที่มีความมั่นคงปลอดภัย ภายในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการผลักดันภายใต้แผนแม่บทดังกล่าวถือเป็นแนวทางที่สำคัญกับการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้เศรษฐกิจของอาเซียนมีความเจริญเติบโต ในขณะเดียวกันนโยบายระดับชาติของประเทศไทยเองก็ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยเป็นสำคัญ ซึ่งจะสอดคล้องกับการผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่การเป็น SMART Thailand ตามกรอบนโยบาย ICT 2020

          การทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) หรือ CA จำเป็นต้องป้องกันปัญหาในการตรวจสอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่มาจาก CA ต่างรายกัน ซึ่งต้องอาศัยระบบทรัสต์โมเดล (Trust Model) หรือระบบการมอบความไว้วางใจเพื่อทำให้การตรวจสอบใบรับรองที่ CA แต่ละรายสามารถทำงานร่วมกันหรือตรวจสอบกันได้ ทั้งนี้ระบบทรัสต์โมเดลมีหลายรูปแบบซึ่งประเทศไทยได้เลือกทรัสต์โมเดลแบบ Root CA เพื่อให้ Thailand NRCA เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ที่ช่วยให้ CA ทุกรายสามารถทำงานร่วมกันได้ รูปแบบการทำงานนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้อย่างมาก และถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อเศรฐกิจของประเทศอีกด้วย

          ดังนั้น พิธีลงนามในวันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมฯ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และส่งเสริมให้ Thailand NRCA เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์