ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F |  G  |  G  | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

G

Published On  20.05.2014 (6 ปีที่ผ่านมา)

GNSO

GNSO : Generic Names Supporting Organization องค์กรย่อยใน multi-stakeholder model ของ ICANN เป็นเสมือนเสียงจากผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับชื่อโดเมน