ข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer)

Thailand NRCA ได้จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เท่านั้น แม้ว่า Thailand NRCA จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อทำให้ข้อมูลต่างๆ นั้นมีความถูกต้องมากที่สุด แต่ Thailand NRCA ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ และทันการ ทั้งนี้ Thailand NRCA จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลเหล่านั้น
Thailand NRCA จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆไม่สามารถเข้าใช้ได้ รวมทั้งความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ในการใช้งานเว็บไซต์